Pioneer Research Center for Bacteriobot
 
 
   
 

 
    박테리오봇 융합연구단 자체 R&D 컨설팅 안내
      MAP.bmp (1.51 MB), Download : 138  
    2010-02-02 12:05:11   1,767
 
 
박테리오봇 융합연구단 자체 R&D 컨설팅 공지일시 : 2010년 2월 9일(화) 13:30 ~ 18:30

장소:  서울대학교 공대 302동 809호[약도첨부]
 
 
    
 
  연구비 관리 매뉴얼
  파이오니어사업의 2차년도 계획서 공지